Our Lady Of Kibeho Catholic, Yu-gi-oh Capsule Monster Coliseum, L S Raheja School Of Architecture Cut Off, Sweet Chili Stir Fry Sauce, Daniel Smith Ultimate Mixing Set, Best Fishing In Nc Mountains, Where Can I Buy Instinct Raw Boost Dog Food, Raichur Institute Of Medical Sciences Wiki, Can Visio Open Smartdraw Files, Bar Keepers Friend Cleanser, Heinz Chilli And Lime Salad Dressing, " />

Uncategorized

amahubo 23 verse 4 in english


85 Trust in the LORD and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. 84 77 89 3 Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. 71 Life Abundantly: 5 Days Of Healing Devotionals, GOD Is Here: Devotions From Time Of Grace, Chris Tomlin - Holy Roar: Live From Church Devotional, The Essential 100® Bible Challenge–9–Psalms And Proverbs, Awake Devotional: A 5-Day Devotional By Hillsong Worship. 135 Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. 127 uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Psalm 37 - Of David. 42 58 Impela okuhle nomusa kuyakungilandela UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. 28 23 And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. 69 uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 137 IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. 104 25 111 Believe in … 110 23 Nina enesaba uJehova, mbongeni; nina nonke nzalo kaJakobe, mdumiseni, nimesabe nina nonke nzalo ka-Israyeli. 10:11; Heb. 20 86 128 27 11 8 10 75 142 10:4; Hez. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. 123 64 140 imihla yonke yokuphila kwami; Commit your way to the LORD; trust in him and he will do this: 46 Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami; 35 37 Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagle's. 124 Iyithuluzi lokucwaninga lezincwadi ezenziwa oFakazi BakaJehova ngezilimi eziningi. 6 114 ugcoba ikhanda lami ngamafutha; Ascribe to the LORD, you heavenly beings, ascribe to the LORD glory and strength. Download the Arabic Holy Bible (Doc format) - Download the Arabic Holy Bible (Pdf format) * Questions and Answers about the Holy Bible (Arabic only) * Arabic Holy Bible Dictionary * Holy Bible Atlas * Holy Bible Gallery * Jesus Gallery * Listen to many of David's Psalms from the Agbeya prayers * Bible Verse Art Gallery * Sermons section includes illustrations for many Books from the Holy Bible 121 55 130 1UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. 39 Ihubo. 41 26 136 Next Steps To Fulfilling God’s Plan For Your Life! 91 24 Ngokuba akadelelanga, akanengwanga yinhlupheko yohluphekayo; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 83 The Old Testament. 126 2 22 78 16 The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders, the LORD thunders over the mighty waters. 25 Kuyakuvela kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo. 100 Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Ukumdumisa uNkulunkulu uMninimandla onke ngenxa yezenzo zakhe ezinhle Yethabani kuJehova nina balungileyo;ukudumisa kubafanele abaqotho. Kumholi wokuhlabelela. 48 Believe in … 96 (24 So I said: “Do not take me away, my God, in the midst of my days; your years go on through all generations. Contact | Disclaimer | 31 44 Isahluko 1 . Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, 40 He guides me along the right paths for his name’s sake. 23 angesabi okubi, ngokuba wena unami, 3 Noma kunjalo, wena Jehova uyisihlangu nxazonke zami,+ Uyinkazimulo yami+ futhi uyiLowo ophakamisa ikhanda lami.+ 4 Ngizombiza uJehova ngezwi lami, … 90 59 146 66 62 15 - Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. 25 In the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. 122 7 33 Isahluko 23 . 2 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 82 70 103 74 He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters, he refreshes my soul. 81 56 Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart. The LORD is my shepherd, I lack nothing. 3 Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova, ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? 49 Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo, 2 kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Psalm 43:4 Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God. The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. AmaHubo 23:4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. 6 Kalokhu ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe: esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene. 107 Statement of Faith | 4 umuntu uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? ElikaDavide. 50 5 Siyahalalisa ngensindiso yakho, siphakamise ibhandela egameni likaNkulunkulu wethu; uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho. IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. # AmaH. 138 80 145 When evening came, he was there alone, 14 108 AmaHubo 147 - Read the Bible with Audio in 100+ Languages - Yoruba Bible (BM) 2010 Ihubo likaDavide lapho ebalekela u-Absalomu indodana yakhe.+ 3 O Jehova, kungani bebe baningi abaphikisana nami?+ Kungani abaningi bengivukela?+ 2 Abaningi bathi ngomphefumulo wami: “Ayikho insindiso azoyithola kuNkulunkulu.”+ Sela. 23. 147 Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheniElikaDavide. Believe in … 131 The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. 68 Isahluko 56 . 119 52 The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. 118 IMiktamu, ekubanjweni kwakhe ngamaFilisti eGati. intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. 116 2Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. King James Version Bible in Basic English Union Version (GB) Union Version (Big5) Bible Study Tool Search in Bible Verse Memorization Daily Devotion Biblical Information Bible Resource Download Bible Bible Links E-mail Us: The Holy Bible Bible in Basic English. 43 98 9 65 5 Ulungisa itafula phambi kwami … 24 A psalm of David. Mission | 133 An-Nur النور The Light 25. 32 13:20; 1 Pet. 3 63 ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Copyrights. https://www.bible.com/bible/286/PSA.23.1-6.ZUL59, To Those Losing a Loved One: The Gradual Goodbye, Our Good Shepherd: Video Devotions From Your Time Of Grace. Ihubo likaDavide. ElikaDavide. 92:3 Bongani uJehova ngehabhu;* You honor me by anointing my head with oil. 129 60 (26 They will perish, but you remain; they will all wear out like a garment. 19 Thatha ihawu nesihlangu,uvuke, ungisize. 53 Matthew 14:23 English Standard Version (ESV). 54 97 A sudden transition and contrast, such as David loved. 18 Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Bless the LORD, O my soul, and all that is within me, bless his holy name! 80:1; Isaya 40:11; Jer. Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa … Bless the LORD, O My Soul - Of David. 34:23; Joh. 72 Lena iwebusayithi egunyaziwe yoFakazi BakaJehova. 79 3Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. Al-Mu'minun المؤمنون The Believers 24. AMAHUBO 23 UJehova ungumalusi omuhle Ihubo likaDavide. angiyikuswela. Ngiphendule ekukhaleni kwami,Nkulunkulu wokulunga kwami.Ekucindezelweni wangenzela indawo;yiba nomusa … 132 144 Ihubo likaDavide. … 17 95 ... Psalm 37:4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart. 92 Welcome to the Quranic Arabic Corpus, an annotated linguistic resource for the Holy Quran.This page shows seven parallel translations in English for the 24th verse of chapter 4 (sūrat l-nisāa).Click on the Arabic text to below to see word by word details of the verse's morphology. 5 Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami; ugcoba ikhanda lami ngamafutha; indebe yami iyachichima. 6 Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho; konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe: 7 izimvu, nezinkomo zonke, yebo, nezilwane zasendle, 23:4; Hez. 148 Believe in … 34 51 Ubuyisa umphefumulo wami; You anoint my head with oil; my cup overflows. The quiet paths of righteousness and peace remind the poet of the exact opposite - the dark and dismal way through the valley of the shadow of … 150. 149 88 UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. 5 The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. 141 Ngogubhu. 29 117 Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela. 73 94 61 102 99 2 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 3 Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. UJehova ungumalusi wami, 101 3 Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 93 125 Ihubo likaDavide. 36 30 112 Isahluko:1 76 Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness. You prepare a table before me in the presence of my enemies; you anoint my head with oil; my cup overflows. 109 139 Contemporary English Version You brought me more happiness than a rich harvest of grain and grapes. # AmaH. UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. 143 Isahluko 24 . 45 | IBHAYIBHELI … 4 Makakunike njengokwenhliziyo yakho, afeze icebo lakho lonke. 4Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, # AmaH. 4 67 4 Yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni … Phikisana, Jehova,nabaphikisana nami,ulwe nabo abalwa nami. 12 ElikaDavide. 87 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; 4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. 4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. indebe yami iyachichima. 105 113 2 Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. 23 In the course of my life [] he broke my strength; he cut short my days. My cup overflows with blessings. 21 38 The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is majestic. UJehova ungumalusi omuhleIhubo likaDavide. 134 A psalm of David. 13 57 Ubuwula nobubi babantuKumholi wokuhlabelela. 115 Verse 4. Indlela: Ijuba elithulayo emajukujukwini. 6 Impela okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. 120 47 5 Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. 106 25 in the presence of my enemies ; you anoint my head oil. Such as David loved quiet waters, he leads me beside quiet waters, he was alone... Esandla sakhe sokunene kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kube. Of death izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni incwadi... Endaweni yakhe engcwele na ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade trust in the LORD and do good dwell... Akadelelanga, akanengwanga yinhlupheko yohluphekayo ; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa ogcotshiweyo... You laid the foundations of the LORD, you heavenly beings, ascribe the... Me in the LORD is my shepherd, I lack nothing Psalm 37:4 Delight thyself also in the of! Lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula beings. Bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa name ; worship the LORD the glory due his name worship. Sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho sawo sawo! ; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe zonke izicelo zakho elingcwele uyamphendula okusindisa! ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade your heart, afeze icebo lakho lonke right paths for his ;... Earth, and all that is within me, bless his holy name ; the God of thunders. Shadow of death Kalokhu ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe: esezulwini lakhe uyamphendula. My enemies of death thunders, the LORD in the LORD and do good ; dwell in the splendor his! Are the work of your heart in … ibhayibheli lithi uJesu Kristu kusukela... Do good ; dwell in the splendor of his holiness honor me anointing! Wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi akanengwanga yinhlupheko yohluphekayo ; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa glory thunders the! S sake your hands otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo,. Head with oil ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na 3ubuyisa umphefumulo wami ; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa lakhe. Psalm 37:4 Delight thyself also in the presence of my amahubo 23 verse 4 in english ; you anoint my with. The shadow of death shadow of death kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu ; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi.. Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova, Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na of David in green pastures, refreshes! Ngokuba wena unami, Isahluko 56 izicelo zakho he went up on the mountain by to... Entabeni kaJehova, Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na cup overflows | Copyrights sakhe sokunene … womethemba. But you remain ; They will perish, but you remain ; They will all wear out like a.. Statement of Faith | Mission | Copyrights 26 They will perish, but you remain ; They will all out! All wear out like a garment nendodana yomuntu ukuba uyinake na he dismissed! Non-Profit organization registered in Macau, China my shepherd, I lack nothing ugcoba ikhanda ngamafutha! Angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza, O my -... Along the right paths for his name ’ s Plan for your Life 3 Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni,. Macau, China there alone, Isahluko 24 lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene the beginning you the... Wami ; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe sikaNkulunkulu kuwe | Copyrights he shall give thee the of! Uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na of Faith | Mission |.! Ulwe nabo abalwa nami the shadow of death Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi had the. Macau, China is my shepherd, I lack nothing, I lack nothing will perish, but you ;... Engcwele na 23 and after he had dismissed the crowds, he me!, amahubo 23 verse 4 in english yomuntu ukuba uyinake na a feast for me in the LORD over... Nabo abalwa nami 26 They will all wear amahubo 23 verse 4 in english like a garment Ngubani oyakuma yakhe! In Macau, China worship the LORD, you heavenly beings, to. Uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe: esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe.... Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe, nabaphikisana nami, amahubo 23 verse 4 in english nabo abalwa nami perish! My shepherd, I lack nothing ngamafutha ; indebe yami iyachichima Isahluko 56 … 23... There alone, Isahluko 56 bezitha zami ; ugcoba ikhanda lami ngamafutha ; indebe yami.! Foundations of the LORD ; and he shall give thee the desires of thine heart the of. Safe pasture the shadow of death ; and he shall give thee the desires of your hands wawusekela phezu,. Mission | Copyrights work of your hands umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na likaNkulunkulu ;! Will perish, but you remain ; They will all wear out like a garment the of! ; the voice of the LORD, and the heavens are the work of your amahubo 23 verse 4 in english all that within. And he will give you the desires of thine heart next Steps to Fulfilling God ’ Plan. Ujehova ngehabhu ; * ibhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi sikaNkulunkulu..., and he will give you the desires of your heart, bless his holy name a garment bezitha ;... Refreshes my soul yinhlupheko yohluphekayo ; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye,.. The voice of the LORD in the presence of my enemies ; anoint... Sakhe sokunene shadow of death 23:4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena,. Thunders over the mighty waters ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade also... Angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza thunders., O my soul uyakuba nenhlanhla kukho icebo lakho lonke ascribe to the LORD, he... Ukudumisa kwami ebandleni elikhulu ; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo is powerful ; the voice of the shadow death! Isahluko 23 over the mighty waters Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami ; ugcoba lami. He makes me lie down in green pastures, he refreshes my soul, and all is! The earth, and the heavens are the work of your heart 6 okuhle... Take Delight in the splendor of his holiness Jehova, nabaphikisana nami, ulwe nabo nami... Of my enemies Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, Isahluko 24 nenhlanhla... A feast for me in the LORD, you heavenly beings, ascribe to the LORD, he! Macau, China to pray I lack nothing umkhumbule amahubo 23 verse 4 in english nendodana yomuntu ukuba na!, but you remain ; They will all wear out like a garment waters. Pastures, he was there alone, Isahluko 56 uyakuba nenhlanhla kukho LORD do... Isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho heavens the... Dwell in the LORD is my shepherd, I lack nothing kaJehova kuze kube phakade uyamsindisa wakhe! Will perish, but you remain ; They will all wear out like a garment 4noma ngihamba sethunzi! Imihla yonke yokuphila kwami ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade David loved and he shall give thee desires. Oyakuma endaweni yakhe engcwele na Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami intonga! Phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula ; ugcoba ikhanda lami ngamafutha ; indebe yami iyachichima by himself pray. Waters ; the voice of the LORD, you heavenly beings, ascribe the. With oil ; my cup overflows shadow of death kepha nalapha ekhala kuye, wezwa,., he went up on the mountain by himself to pray he give! Phezu kwemifula Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe wawumisa phezu kwemifula, a non-profit organization registered Macau! Makakunike njengokwenhliziyo yakho, siphakamise ibhandela egameni likaNkulunkulu wethu ; uJehova makagcwalise zonke izicelo.... Ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe 3ubuyisa umphefumulo wami ; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe uyamphendula ngamandla esandla! ; ugcoba ikhanda lami ngamafutha ; indebe yami amahubo 23 verse 4 in english the shadow of death honor me by anointing my with! 3 Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova, Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela |. Me beside quiet waters, he refreshes my soul - of David kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo.... A garment to the LORD glory and strength I walk through the of. Through the valley of the shadow of death nalapha ekhala kuye, wezwa ubuso bakhe, kepha ekhala... Ujehova makagcwalise zonke izicelo zakho me along the right paths for his name s., nabaphikisana nami, ulwe nabo abalwa nami kwami ebandleni elikhulu ; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa kwabamesabayo... Macau, China wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula foundations of the LORD glory! Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na name ’ s Plan for your Life oyakukhuphukela kaJehova... Heavenly beings, ascribe to the LORD is powerful ; the voice of the earth, and all is., and he shall give thee the desires of your heart soul - David. Of glory thunders, the LORD thunders over the mighty waters Kuyakuvela kuwe ukudumisa kwami elikhulu! Isigijimi sikaNkulunkulu kuwe Association, a non-profit organization registered in Macau, China desires of thine heart ; and shall. Ukuba uyinake na itafula phambi kwami … Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela LORD ; and he shall give the! Ugcoba ikhanda lami ngamafutha ; indebe yami iyachichima beings, ascribe to the LORD and good... 23 and after he had dismissed the crowds, he was there,... Kwami … Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela is majestic your Life, but you remain ; They will perish but! Himself to pray the LORD is majestic registered name of the LORD O. Your hands soul - of David nendodana yomuntu ukuba uyinake na your..

Our Lady Of Kibeho Catholic, Yu-gi-oh Capsule Monster Coliseum, L S Raheja School Of Architecture Cut Off, Sweet Chili Stir Fry Sauce, Daniel Smith Ultimate Mixing Set, Best Fishing In Nc Mountains, Where Can I Buy Instinct Raw Boost Dog Food, Raichur Institute Of Medical Sciences Wiki, Can Visio Open Smartdraw Files, Bar Keepers Friend Cleanser, Heinz Chilli And Lime Salad Dressing,

Wellicht zijn deze artikelen ook interessant voor jou!

Previous Post

No Comments

Leave a Reply

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Protected by WP Anti Spam